Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu PROMOTASKY.CZ umístěného na webovém rozhraní www.promotasky.cz (dále jen „webové rozhraní“) nebo jiným způsobem mezi společností

Czech Promoteam s.r.o., se sídlem Dopravní 1026/6, Skvrňany, Plzeň 318 00

IČ: 03338959, DIČ: CZ03338959, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34836

Adresa pro doručování: Czech Promoteam s.r.o., Dopravní 1026/6, Skvrňany, Plzeň 318 00

Telefonní číslo: +420 777 730 488

Kontaktní e-mail: [email protected]

jako prodávajícím

a právnickou osobou nebo podnikatelem – fyzickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).


1.
Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným způsobem, který prodávající aktuálně nabízí.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

1.3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se tyto obchodní podmínky neuplatní.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo samostatného výkonu svého povolání a souhlasí s tím, aby s ním bylo jako s podnikatelem jednáno. V případě pochybností je prodávající povinen požadovat, aby kupující prokázal, že je podnikatelem, a to např. uvedením identifikačního čísla nebo zasláním výpisu ze živnostenského rejstříku. Bez tohoto prokázání není prodávající povinen smlouvu uzavřít.

1.5. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.


2.
Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, e-mailem, osobně či jiným způsobem, který prodávající akceptuje. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

2.3. Kupující bere na vědomí, že zboží je možné objednat minimálně v takovém množství, které je uvedeno u každého jednotlivého zboží.

2.4. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

2.5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena anebo kdy bylo prodávajícím dodáno objednané zboží, podle toho, co nastane dříve.

2.6. Při osobním podáním objednávky je smlouva uzavřena písemně s podpisy obou stran, není-li dohodnuto jinak. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou součástí písemné smlouvy v tom rozsahu, jaký písemná smlouva výslovně neupravuje.

2.7. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží.


3.
Dodací podmínky

3.1. Zboží bude dodáno v souladu s údaji uvedenými v objednávce. Místem dodání zboží je dle výběru kupujícího adresa uvedená v objednávce, popřípadě sídlo prodávajícího. V případě, že způsob doručení kupující v objednávce nezvolí, má se za to, že kupující souhlasí s dodáním zboží v sídle prodávajícího.

3.2. Cena dodání zboží není zahrnuta v ceně zboží. Cena dodání zboží se stanoví dle platného ceníku zvoleného dopravce, popřípadě dle ceníku prodávajícího, zveřejněného na webovém rozhraní.

3.3. Lhůta pro dodání zboží bez dodatečného potisku činí zpravidla 10 dnů od odeslání objednávky, nebude-li kupujícím v objednávce stanovena delší lhůta pro dodání zboží. Není-li možné dodat zboží do 10 dnů od odeslání objednávky, bude prodávající o prodloužení lhůty pro dodání kupujícího předem informovat. V případě dodávky zboží s individuálním potiskem či zboží vyrobeného na zakázku se domlouvá lhůta dodání individuálně.

3.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající může rozdělit dodávku zboží do několika částí, zejména s přihlédnutím k množství objednávaného zboží. Termín dodání každé jednotlivé dodávky zboží bude kupujícímu sdělen v dostatečném předstihu před dodáním zboží.

3.5. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

3.6. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3.7. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.8. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady, nejlépe oznámením vady v Dodacím listu, který obdrží při dodání zboží.

3.9. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Při porušení této povinnosti, nebo v případě, že bude potřeba zboží doručovat opakovaně, nebo jiným než sjednaným způsobem je kupující povinen hradit prodávajícímu náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

3.10. Vlastnické právo ke každé jednotlivé dodávce zboží nabývá kupující převzetím této dodávky zboží.


4.
Platební podmínky

4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu vedle dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru (nelze při individuálním potisku);

- platební kartou při osobním odběru (nelze při individuálním potisku);

- platební branou GoPay (nelze při individuálním potisku);

- bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. V případě důvodných pochybností o platební schopnosti kupujícího je prodávající oprávněn kdykoliv jednostranně upravit způsob úhrady kupní ceny, zejména zkrácením doby splatnosti a požadováním úhrady kupní ceny před dodáním zboží.

4.2. Prodávající je oprávněn kdykoliv požadovat úhradu předem ve formě zálohy do výše až 100 % kupní ceny zboží.

4.3. Kupní cena je splatná ve lhůtě 15-ti dnů od převzetí zboží, nebo od převzetí jednotlivé dodávky zboží, nedohodnou-li si strany kratší lhůtu. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Cena zboží bude kupujícímu vyúčtována po obdržení potvrzeného dodacího listu, a to prostřednictvím daňového dokladu, prostřednictvím něhož vystaví prodávající kupujícímu celkovou cenu zboží včetně případných nákladů na dopravu.

4.4. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

4.6. Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) a eurerch (EUR).


5.
Odstoupení od smlouvy

5.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 15 dnů.

5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající z důvodů výlučně na straně prodávajícího v prodlení s dodáním zboží déle než 60 dnů od sjednaného dne dodání, a toto nenapraví ani poté, co byl k nápravě písemně vyzván kupujícím, v dodatečné lhůtě 10 dnů.

5.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

5.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.6. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy účinnosti.


6.
Práva z vadného plnění

6.1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.


7.
Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy (jedná se zejména o informace o finančních poměrech, marketingu, organizaci prodávajícího, výzkumu a vývoji druhé strany, informace o technickém charakteru, údaje týkající se zákazníků a/nebo potenciálních klient, obchodních postupů, projektů a záměrů, cenové politiky). Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

  • uchovávat jako důvěrné;
  • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
  • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
  • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu kupujícím.

7.3. Při porušení článku 7.1. a 7.2. těchto obchodních podmínek uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.


8.
Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2. Kupující souhlasí s tím, že bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nemá nárok na jednostranné započtení svých pohledávek vůči prodávajícímu proti pohledávkám prodávajícího na úhradu kupní ceny nebo jiné platby dle smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Dále nemá kupující právo na převod pohledávek vůči prodávajícímu na třetí osobu.

8.3. Žádné ustanovení těchto obchodních podmínek stanovující úroky z prodlení nebo smluvní pokutu nevylučuje nárok na náhradu škody.

8.4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Smluvní strany výslovně sjednávají, že souhlasí s tím, aby se v případě, že bude kupujícím zaplacen zvýšený poplatek za urychlené řízení, konalo toto urychlené řízení ve lhůtě dle § 30 odst. 1 písm. a) Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Místem konání rozhodčího řízení bude Praze a řízení bude vedeno v českém jazyce.

8.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019.

April Fools Day is coming. Prank your friends opening a never ending fake update screen on their computer. Sit back and watch their reaction.